REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy DentiShop, działający pod adresem https://dentishop.pl, prowadzony jest przez AJ Polska, z siedzibą w Bochnia, pod adresem 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 28, NIP 868-175-15-84, REGON 121270160.

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem: https://dentishop.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

 

– I. Przyjmowanie i realizacja zamówień 

1. Sklep prowadzi swoją działalność za pośrednictwem Internetu. Opisy i asortyment oferowanych towarów Sklep prezentuje na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://dentishop.pl

2. Zakupów w Sklepie może dokonywać osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Klienci składają zamówienia za pośrednictwem strony internetowej https://dentishop.pl, przygotowanej na przyjmowanie takich zamówień przez całą dobę w każdym dniu tygodnia z wyłączeniem okresów, w którym strona jest niedostępna dla odwiedzających ze względów technicznych.

4. System teleinformatyczny Klienta powinien charakteryzować się następującymi minimalnymi cechami technicznymi:
    a) dostęp do Internetu,
    b) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8.0, Opera 10.0, Firefox 3.0, Chrome 1.0, Safari 5.0,
    c) przeglądarka z włączoną obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript,
    d) system operacyjny: MS Windows XP, MacOS 9.

5. Przed rozpoczęciem zakupów Klient może założyć Konto użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest wypełnienie formularza, w tym podanie aktywnego adresu e-mail i określenie hasła do konta. Niezałożenie Konta użytkownika nie stoi na przeszkodzie dokonaniu zakupów, jednak Klient będzie zmuszony podać dane konieczne do wykonania umowy sprzedaży przez Sklep w odpowiednim formularzu.

6. Umowa pomiędzy Klientem a Sklepem zawierana jest w ten sposób, że:
    a) Klient przeglądając katalog sklepu określa przedmiot swojego zamówienia, wybiera sposób dostawy oraz adres dostawy, sposób płatności, ponadto Klient może wskazać dane na jakie ma zostać wystawiona faktura za sprzedawany towar,
    b) Następnie, Klient przesyła za pośrednictwem strony internetowej Sklepu zamówienie wybranych towarów (z podaniem wymienionych w ppk a) wyborów) co jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży określonych w zamówieniu towarów za określoną cenę,
    c) Po otrzymaniu zamówienia Sklep odpowiada za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez Klienta adres. Przesłane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta opisanej w ppkt b). Klient powinien potwierdzić otrzymanie przyjęcia oferty poprzez kliknięcie zawartego we wspomnianej wiadomości linku do strony Sklepu. Zapłata za zamówione towary jest równoznaczna z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia Sklepu o przyjęciu oferty zawarcia umowy. Brak potwierdzenia otrzymania przyjęcia oferty w terminie 7 (siedem) dni od jej wysłania spowoduje anulowanie zamówienia.

7. Sklep zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia, również za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez Klienta adres.

8. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu (np. niedostępność zamówionych towarów w magazynie, u dostawców Sklepu), Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy. Przy czym jeżeli jedynie część zamówionych towarów będzie niedostępna (część zamówienia będzie niemożliwa do realizacji), Klient będzie uprawniony do zadecydowania o sposobie realizacji takiego zamówienia.

9. W przypadku częściowej niemożliwości realizacji zamówienia Klient będzie mógł wybrać jedną z następujących opcji:
    a) częściowa realizacja – zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, tj. tylko w tym zakresie, w którym realizacja jest możliwa w danej chwili, a Sklep nie będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w pozostałym zakresie.  W przypadku kiedy Klient zapłacił za niedostępne towary, pieniądze za nie zostaną mu zwrócone
    b) anulowanie całości zamówienia – Sklep nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w jakimkolwiek zakresie a pieniądze Klienta, jeśli cokolwiek zapłacił zostają w całości zwrócone.

10. W niektórych szczególnych przypadkach, jak np. promocje, wyprzedaże mogą mieć zastosowanie szczególne zasady realizacji zamówień. W takich przypadkach zasady te zostaną zakomunikowane Klientom i w określonym w nich zakresie będą miały pierwszeństwo przed niniejszym regulaminem.

11. Każde zamówienie jest dokumentowane paragonem dołączanym do przesyłki zawierającej zamówione towary. W przypadku kiedy Klient życzy sobie otrzymać zamiast paragonu fakturę VAT winien w formularzu zamówienia podać wszystkie dane konieczne do jej poprawnego wystawienia.

 

 II. Zmiany w zamówieniach 

1. Do chwili zrealizowania nadania przesyłki zawierającej towary zamówione przez Klienta, Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je odwołać.

2. W celu realizacji uprawnienia opisanego w ustępie poprzedzającym Klient winien skontaktować się z obsługą Sklepu telefonicznie na numer: 791 232 775.

3. Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

4. Zmianom telefonicznym nie mogą podlegać: adres Klienta, adres dostawy.

 

 III. Ceny towarów 

1. Przy każdym dostępnym w Sklepie towarze podano cenę. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
    a) są wyrażone w złotych polskich,
    b) zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie obejmują:
    a) opłat, podatków, ceł lub innych danin czy kosztów, które mogą wiązać się z wysyłką towaru za granicę Rzeczpospolitej Polskiej,
    b) kosztów przesyłki.

3. Podane ceny obowiązują w chwili składania zamówienia przez Klienta. Poza tym ceny tych samych towarów mogą się zmieniać w czasie lub zleżenie od wybranych przez Klienta opcji – prawo decydowania o tych zmianach należy wyłącznie do Sklepu. Zmiany ceny nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed datą ich wejścia w życie.

4. Klient pokrywa każdorazowe koszty przesyłki zamówionych towarów. Dostępne opcje przesyłki z podaniem ich kosztów dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Koszty wysyłki”.

 

 IV. Formy płatności 

1. Klient może wybrać sposób płatność za zamówione towary spośród następujących:
    a) płatność przy odbiorze (za pobraniem) – gotówką w chwili odbioru przesyłki,
    b) płatność poprzez system płatności internetowych Dotpay:
        I. przelew tradycyjny,
        II. przelew on-line,
        III. karta płatnicza,
        IV. płatność mobilna.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

2. W przypadku płatności z terytorium Polski przelewów należy dokonywać na następujące dane:

numer rachunku odbiorcy przelewu: mBank: 31 1140 2004 0000 3702 7512 9971
dane odbiorcy:
AJ Polska
32-433 Bochnia
ul. Krakowska 28

3. W przypadku płatności zza granicy, przelewów należy dokonywać na następujące dane:

numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku /IBAN/: PL 31 1140 2004 0000 3702 7512 9971
nazwę firmy: AJ Polska

adres odbiorcy przelewu:
32-700 Bochnia
ul. Krakowska 28
tytuł przelewu: Nr zamówienia oraz imię i nazwisko
kod BIC/SWIFT banku: mBank
kod SWIFT: BREX PL PW

adres banku w Polsce:
mBank BRE Bank S.A. Internet Banking
al. Piłsudskiego 3
90-368 Łódź

 

 V. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności wybranego towaru oraz sposobu i terminu dokonania zapłaty:
    a) w przypadku płatności przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub mobilnie: D + 1-3 dni robocze, gdzie D oznacza dzień zaksięgowania wpłaty w systemie płatności elektronicznych,
    b) w przypadku płatności przelewem tradycyjnym: D + 1-3 dni robocze, gdzie D oznacza dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sklepu,
    c) w przypadku płatności za pobraniem: D + 1-3 dni robocze, gdzie D oznacza dzień złożenia zamówienia.

2. W katalogu sklepu każdy towar został oznaczony jako dostępny w magazynie lub jako chwilowo niedostępny.

3. W terminach określonych w ustępie 1 uwzględniane są tylko dni robocze.

4. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden towar, termin przekazania kompletnej przesyłki przewoźnikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

 VI. Cechy i ograniczenia opcji dostawy 

1. Przesyłki „za pobraniem” realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kuriera, dla wartości zamówienia nieprzekraczającej 500zł.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy ze względu na cechy niektórych towarów.

3. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki i określenia charakteru ewentualnych naruszeń lub zniszczeń opakowania w obecności kuriera oraz zadbać o sporządzenie protokołu szkody, co ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

4. Wysyłka realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

 

 VII. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Opisane poniżej uprawnienia przysługują wyłącznie Klientom-konsumentom, tzn. tym osobom fizycznym, które dokonują zakupów w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Każdy Klient-konsument może, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia. Jeżeli Klient-konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu i zwrocie towaru będzie dołączony do każdej przesyłki, a w wersji do wydrukowania jest również dostępny na stronie internetowej Sklepu.

5. Zwracane towary muszą być kompletne, Klient-konsument powinien postępować z towarem, w okresie w którym znajduje się on w jego posiadaniu, tak aby spełnienie tych warunków w razie podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy było możliwe.

6. Zwracany towar należy odesłać w terminie określonym w ust. 3 wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

AJ Polska - DentiShop
32-700 Bochnia
ul. Krakowska 28

7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

8. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5) powołanej powyżej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep informuje, że opisane powyżej prawo odstąpienia nie dotyczy umów, których przedmiotem są towary, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

 VIII. Reklamacje 

1. Niektóre towary są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji w tym czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. W umowach pomiędzy Sklepem a Klientami nie będącymi konsumentami wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

3. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony w Sklepie towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub (w przypadku Klientów-konsumentów) z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.

4. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi w stosunku do Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

5. W przypadku jeśli Klient-konsument stwierdzi niezgodności sprzedanego towaru z umową w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia tego towaru, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w terminie do dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową (termin pod rygorem utraty uprawnienia).

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient-konsument może w określonych powyżej terminach żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7. W przypadku gdy Klient chce skorzystać z uprawnień opisanych w ustępie poprzedzającym powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:

AJ Polska - DentiShop
32-700 Bochnia
ul. Krakowska 28

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

8. Po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym towarem od Klienta, Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6, a Klient otrzyma zwrot kosztów związanych z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna).

9. W przypadku kiedy uczynienie zadość uprawnieniu Klienta zgodnie z obowiązującymi normami nie będzie możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru lub zaprzestania jego produkcji) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

 

 IX. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych na zasadach opisanych poniżej.

2. Tryb zwrotu zależny jest od sposobu w jaki Klient dokonał płatności:
   a) w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność,
   b) w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, Sklep zwróci się  za pośrednictwem poczty e-mail do Klienta o podanie numeru rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot i innych danych koniecznych do dokonania przelewu, a następnie zweryfikuje te dane telefonicznie.

3. W przypadku, kiedy w sytuacji opisanej w ppkt b) ust. 2 Klient nie poda numeru właściwego rachunku w terminie 7 dni od dnia nadania tej wiadomości lub podany numer rachunku nie zostanie zweryfikowany telefonicznie, Sklep ponowi zapytanie dwukrotnie, a w przypadku niepowodzenia będzie oczekiwał na kontakt ze strony Klienta. W takim przypadku Klientowi nie przysługują odsetki za czas w których zwrot nie mógł nastąpić z przyczyn leżących po stronie Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

 X. Dane osobowe 

1. Operator Sklepu przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawieranych z nimi umów.

2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient winien zapoznać się z niniejszym regulaminem i wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DentiShop oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Potwierdzeniem tej zgody jest oznaczenie przez Klienta właściwego pola formularza zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie umowy przez Sklep. Odpowiedzialność za prawdziwość podawanych danych spoczywa na Kliencie, w szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie zamówienia w wyniku podania przez Klienta błędnych danych (w tym danych osobowych).

4. Operator Sklepu chroni dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody.

6. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

7. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez:

AJ Polska
ul. Krakowska 28
32-700 Bochnia

 

 XI. Postanowienia końcowe 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.

2. Katalog Sklepu dostępny w Internecie pod adresem https://dentishop.pl jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Ze względu na częstotliwość aktualizacji katalogu Sklepu informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie może być traktowana jako gwarancja, że w danym momencie towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

4. Sposób działania serwerów pocztowych obsługujących adres e-mail podany przez Klienta oraz blokad wiadomości wprowadzanych przez ich administratorów lub oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta, stanowi wyłączne ryzyko Klienta.

5. Szczegółowe zasady prywatności przy korzystaniu ze stron internetowych Sklepu, w tym wykorzystanie plików cookies, zostały opisane odrębnie w polityce prywatności.

6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwości ogólnej.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.08.2014r.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://dentishop.pl. Zamówienia są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.